Site Logotype

Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej https://www.facefacebaby.pl/ przez którą prowadzimy również nasz Sklep Internetowy, łącznie zwanymi „Serwisem internetowym”), dlatego tez Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Właścicielem Serwisu internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Sprzedawca, tj. Małgorzata Sosińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOSNA & STRACHOTA Małgorzata Sosińska wspólnik spółki cywilnej pod adresem ul. Ignacego Krasickiego 24, 02-611 Warszawa, NIP: 5212559418, Regon: 015513788, oraz Małgorzata Strachota prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SOSNA & STRACHOTA Małgorzata Strachota wspólnik spółki cywilnej pod adresem ul. Ignacego Krasickiego 24, 02-611 Warszawa, NIP: 5661488426, Regon: 130947227, działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą SOSNA & STRACHOTA o numerach identyfikacyjnych NIP: 5213590353, Regon: 142719267 z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ignacego Krasickiego 24, 02-611 Warszawa.
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Face Face Baby także za pośrednictwem adresu email: help@facefacebaby.pl .
 4. Dane osobowe zbierane przez Face Face Baby za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.
 5. Face Face Baby dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis internetowy.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Face Face Baby przetwarza dane osobowe:
  1. użytkowników Serwisu internetowego,
  2. klientów;
  3. kontrahentów;
  4. subskrybentów newslettera;
  5. osób, które wyraziły zgody na komunikację marketingową;
  6. osób kontaktujących się, ale również osób, które udostępniły administratorowi swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https:// com/oraz https://www.facebook.com (w tym aplikacje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez facebook inc. lub facebook ireland limited (dalej również: „serwis facebook”). zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis facebook i instagram udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu facebook, w tym dotyczących danych osobowych.
 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 1. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zakres przetwarzanych danych osobowych: adres IP, pliki cookies, adres -email, imię i nazwisko, dane adresowe (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), dane do wystawienia faktury, dane o płatnościach, numer telefonu kontaktowego, numer zamówienia, dane w tym celu będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat;
 2. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zakres danych: imię i nazwisko, e-mail, do momentu cofnięcia zgody na wysyłkę newslettera lub mailingu zawierającego treści marketingowe i/lub informacje handlowe;
 3. korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony cel Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi osobie, której dane dotyczą. (art. 6 1 lit. f RODO), zakres danych: e-mail, imię i nazwisko, numer kontaktowy, dane będą przetwarzane przez czas w jakim istniała będzie potrzeba wzajemnego kontaktu w sprawie, której dotyczy korespondencja;
 4. złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej;
 5. wystawianie dowodów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji podatkowej i księgowej, przetwarzanie jest niezbędne  do    wypełnienia    obowiązków    prawnych    ciążących    na    administratorze, a wynikających z przepisów podatkowych i przepisów rachunkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
 6. ewentualne ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w tym prowadzenie postępowań sądowych i windykacja należności, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 1 lit. f) RODO), przez okresy niezbędne do ochrony praw lub przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
 7. w celu realizacjiprawnie   uzasadnionego   interesu   administratora   danych   osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit f) Rodo, którym jest: prowadzenie i funkcjonowanie Serwisu internetowego i zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz, statystyk, realizacji ankiet, badania satysfakcji,
  przygotowanie i przedstawianie dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których dane osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez administratora na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera.

3. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Face Face Baby na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Przekazanie danych przez administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom wspierającym działalność administratora, w tym w szczególności:
 4. dostawcom odpowiedzialnym    za    obsługę    systemów    informatycznych [wsparcie IT w zakresie obsługi sklepu internetowego, hosting poczty email, usługi serwisowe, serwerowe;
 5. podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności – obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku klienta, który korzysta w serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w serwisie internetowym na zlecenie administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności;
 6. agencje marketingowe i dostawcy systemów IT służących do wspierania marketingu (w zakresie usług marketingowych);
 7. dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 8. Odbiorcami danych mogą być także dostawcy umieszczonych na stronie serwisu internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę serwisu internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej.
 9. Odbiorcami danych mogą być także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne w przypadku zgłoszenia oszustwa – właściwe organy wymiaru sprawiedliwości, a także w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. prowadzenia postępowań kontrolnych u administratora, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
 10. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, Face Face Baby zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

4. Prolowanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do celów tzw. profilowania zwykłego (np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań), – aby lepiej dopasować kierowany przekaz informacyjny i marketingowy o administratorze, jego produktach i usługach. Staramy się aby nasze materiały promocyjne, informacyjne i marketingowe były dla podmiotu danych wartościowe, dlatego w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji i zainteresowań danego klienta -prezentowanie reklam, ofert, promocji (rabatów), wykorzystywane są informacje dotyczące używania Serwisu internetowego, np. poprzez analizę tego jak często odwiedzasz sklep internetowy, dane o zamówieniach, działaniach w kanałach sprzedaży administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane o zainteresowaniu ofertą/newsletterem lub asortymentem administratora, dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Staramy się, aby informacje uzyskane wskutek profilowania przy użyciu zautomatyzowanych systemów informatycznych stanowiły podstawę do analizy oczekiwań klientów, aminy kierunków działania administratora, nie wpływając istotnie na decyzje klienta.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: 7 ust. 3 RODO:
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
  2. Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu
 2. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Face Face Baby zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 3. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Face Face Baby może świadczyć jedynie za zgodą.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: 21 RODO:
  1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Face Face Baby przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Face Face Baby, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego oraz ułatwienie korzystania ze sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
  3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Face Face Baby nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
 5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: 17 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Face Face Baby podlega; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Face Face Baby może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Face Face Baby. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Face Face Baby, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: 18 RODO.
  1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Face Face Baby nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Face Face Baby ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 7. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: 15 RODO:
  1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 8. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: 16 RODO:
  1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 1 Polityki Prywatności.
 9. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: 20 RODO:
  1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 10. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Face Face Baby spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Face Face Baby nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 11. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 12. Klient ma prawo żądać od Face Face Baby przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w § 1 Polityki Prywatności.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

6. Polityka cookies

 1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zebranie danych statystycznych. Przechowuje się w nim informacje, których Sklep internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Użytkownika i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu internetowego, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika; informacje te mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi.
 2. Podczas wizyty Użytkownika w Sklepie internetowym mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyty, w postaci nazwy domeny strony internetowej, z której Użytkownik został odesłany do witryny Sklepu internetowego, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Sklepu internetowego.
 3. Pliki używane przez Sklep internetowy nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 4. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym służą przede wszystkim dostosowaniu jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
 6. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym:
  1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Co do zasady, przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Przykładowo, w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnic się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
 9. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na: a. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym; b. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu; c. usuwaniu plików po skorzystaniu ze Sklepu internetowego.
 10. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się ze Sklepem internetowym wysyłając na adres mailowy: help@facefacebaby.pl .
 11. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Sklepu internetowego, ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie ze Sklepu internetowego.
 12. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „Zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu na stronę główną Sklepu internetowego, oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.
 13. Sklep internetowy korzysta z usług Google Analytics, narzędzie analityczne Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „Cookies”, danych tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają korzystanie ze strony. Informacje o wykorzystywaniu stron przenoszone są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie adres IP Użytkownika zostaje skrócony przez Google w niektórych krajach członkowskich UE i krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora Strony internetowej Google korzysta z tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony, aby sporządzać raporty dotyczące aktywności strony i świadczyć inne usługi związane z wykorzystywaniem Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics łączony jest z pozostałymi danymi z Google. Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics – internetowe narzędzie wykorzystywane przez Sklep Internetowy do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.
 14. Użytkownik może udaremnić zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce, może to jednak mieć wpływ na sprawne korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu internetowego. Użytkownik może również udaremnić pobieranie danych dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz przekazywanie tych danych do Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 15. Na Stronie internetowej zintegrowana jest wtyczka do produktów firmy Meta 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA tj. serwisów Facebook / Instagram,. Wtyczkę Facebook można rozpoznać po znaczku F/aparatu w górnej części strony Internetowej – tj. po skróconym logo Facebook i skróconym logo Instagram po przekierowaniu na fan page Face Face Baby w serwisie Facebook. Użytkownik może zapoznać się z przeglądem wtyczek Facebook tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas odwiedzania Strony Internetowej wtyczka stworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika, a serwerem Facebook. Facebook otrzyma tym samym informację, że ze swoim adresem IP Użytkownik odwiedził Sklep internetowy. Po kliknięciu na przycisk „Lubię to”, będąc zalogowanym na koncie Facebook, Użytkownik uzyskuje możliwość linkowania Sklepu internetowego na profilu Facebook Użytkownika. W ten sposób Facebook może przyporządkować odwiedziny Sklepu internetowego na koncie Użytkownika. Więcej informacji znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych Facebook http://pl-pl.facebook.com/policy.php. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook przyporządkowywał odwiedziny w Sklepie Internetowym do konta Facebook Użytkownika sugerujemy wylogować się z konta Facebook Użytkownika.
 16. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 17. Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

7. Postanowienia końcowe

 1. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora na adres help@facefacebaby.pl , bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 664837651, 600815559 lub w ramach Serwisu Facebook.
 3. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany powyżej. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.
 5. Data ostatniej modyfikacji: 8 maja 2024 r.
Face Therapy Balm g3

Odkryj Luksusową Pielęgnację z

Face Therapy Balm

Balsam, który odżywia, nawilża i regeneruje skórę. Doświadcz luksusu pielęgnacji.